A Little History of Economics (Little Histories)

£9.9
FREE Shipping

A Little History of Economics (Little Histories)

A Little History of Economics (Little Histories)

RRP: £99
Price: £9.9
£9.9 FREE Shipping

In stock

We accept the following payment methods

Description

Bằng cách này, những người đổi tiền đã biến mình thành những chủ ngân hàng đầu tiên - nhưng cũng thành những người cho vay tội lỗi.

El lenguaje que utiliza es sencillo y tiene la maravillosa característica de poder simplificar ideas muy complejas en capítulos cortos que tienen una narrativa excelente.

Kapitalizme alternatif “model köy” (Karekter Oluşturma Enstitüsü) kurup maddi ve manevi koşulları yükseltecek ekonomi için 2 kez çabalar. Mục đích là để đạt được một “cán cân thương mại” dư thừa, trong đó giá trị xuất khẩu (hàng hóa đi ra) vượt quá mức nhập khẩu (hàng hóa đi vào). But if we are to judge the book only on its attempt to cover Western economic thought, the more pressing question becomes: where are all the women?

The result is a uniquely enjoyable volume that succeeds in illuminating the economic ideas and forces that shape our world. Most of all, I’m interested in the stories we tell ourselves about our economic world, and why they matter.

Quesnay (1694-1774) là 1 bác sĩ đã nhìn thấy nền kinh tế như một sinh vật khổng lồ, với thặng dư kinh tế quý giá hoạt động như nguồn cung cấp máu thiết yếu của nó. Piyasalar kaynakları iyi kullanmıyor, bazı kötü işlerden fazla, iyi şeylerden ise az üretiliyor demektir. Ngoài việc bị áp bức bởi thuế nặng, nông dân còn không được phép xuất khẩu ngô và phải tuân thủ các quy tắc về cách họ có thể bán nó cho người dân trong nước của họ. In fact, when the British government instated the Corn Laws, which banned cheap foreign grain, people across the country rose up in protest.

Thánh Thomas Aquinas (1224-1274), 1 thầy tu dòng Đa Minh sinh ra trong 1 gia đình giàu có, hình dung nền kinh tế của con người cũng giống như 1 chuỗi. Even though I was familiar with essentially all of the ideas and historical figures mentioned, the author included various biographical details that were new to me and provided little nuggets of insight regarding the origin and social context surrounding a particular idea or economist.Gösterişçi tüketim; israftır, tatminsizlik döngüsüdür ve zenginler gibi olmak isteyen aşağı sınıfları elekten geçirir.  • Fruugo ID: 258392218-563234582
  • EAN: 764486781913
  • Sold by: Fruugo

Delivery & Returns

Fruugo

Address: UK
All products: Visit Fruugo Shop